Saturday, July 13, 2013

Filled Under:

Aliran- aliran Syiah

Syiah Al-Mukhlashin

Iaitu kelompok Syiah ketika Ali bin Abu Thalib menjadi khalifah telah ada, mereka ini terdiri dari kalangan muhajirin dan ashar yang mendukung Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah, mereka tidak mengkafir, mencaci, menghina, dan membenci sahabat, mereka juga berpegang teguh dengan ajaran Allah dan rasulNya secara utuh dan tidak membuat ajaran sendiri, tidak menambah, mengurangi, mengubah, atau memalsukan ajaran Islam.

Syiah Tafdliliyah

Iaitu kelompok Syiah yang sepenuhnya mendukung Khalifah Ali bin Abu Thalib sebagai khalifah, melebihi sahabat Nabi SAW. lainnya. Namun mereka juga tidak mengkafirkan, mencaci, menghina, atau membenci para sahabat Nabi SAW., seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman.

Syiah As-Sab'iyah

Kelompok Syiah ini juga disebut Syiah At-Tabri'iyah. Kelompok Syiah ini mengkafirkan, mencaci, dan menghina sahabat, seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka berlebihan dalam memuji Ali dan membelanya dan bahkan ada yang menganggap bahwa Ali bin Abu Thalib adalah nabi, ada pula yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan.

Syiah Ghulat

Iaitu kelompok Syiah yang mengatakan secara terang-terangan bahwa Ali bin Abu Thalib adalah Tuhan, bahkan Al-Jahd mengatakan bahwa roh Allah adalah roh Ali bin Abu Thalib. Kelompok Syiah ini pecah menjadi 24 golongan.

Pecahan Syiah

Berpangkal dari empat kelompok besar tersebut, Syiah pecah menjadi puluhan bahkan ratusan golongan, dan tiap-tiap golongan mempunyai ajaran yang kadang-kadang berbeza akidah dan syariatnya antara satu dengan yang lainnya. Ada yang jauh dari ajaran Islam dan ada yang masih berpegang teguh dengan ajaran Islam secara utuh, ada pula yang mencampur adukkan antara ajaran Islam dengan ajaran para imam mereka. Selain itu, tidak semua kelompok Syiah dapat berkembang hingga kini, hanya ada beberapa kelompok sahaja yang masih wujud, seperti Syiah Imamiyah. Sebagai contoh adanya perpecahan di dalam Syiah adalah perpecahan Syiah Saba'iyah dan Syiah Ghulat.

Syiah Ghulat

Syiah Ghulat adalah kelompok Syiah yang berlebihan dalam memuja Saidina Ali bin Abu Thalib, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan dan roh Allah adalah roh Ali. Kelompok Syiah ini pecah menjadi 24 golongan.

Syiah Saba'iyah

Adalah kelompok Syiah yang diketuai oleh Abdullah bin Saba', salah seorang Yahudi yang mengaku pura-pura masuk Islam. Mereka menganggap bahawa Ali bin Abu Thalib adalah Tuhan, bahkan pada saat Ali r.a. wafat ia mengatakan bahwa Ali bin Abu Thalib belum meninggal dan tidak akan meninggal.

Syiah Al-Mufadliliyah

Iaitu kelompok Syiah yang dipimpin oleh Mufadlal as-Saifary. Mereka berkeyakinan bahawa amir atau imam atau khalifah darjatnya sama dengan darjat nabi, mereka mempunyai autoriti ketuhanan.

Syiah As-Sarighiyah

Iaitu kelompok Syiah yang sefahaman dengan Syiah Al-Mufadliliyah.

Syiah Al-Bazi'iyah

Iaitu kelompok Syiah di bawah pimpinan Bazi' bin Yunus, mereka meyakini bahwa Imam Ja'far ash-Shadiq adalah Tuhan.

Syiah Al-Kamiliyah

Iaitu kelompok Syiah yang dipelopori oleh Abu Kamil. Mereka meyakini bahawa orang yang telah meninggal dunia rohnya dapat berpindah-pindah kepada orang lain.

Syiah Mughayiriyah

Iaitu kelompok Syiah pimpinan Mughirah bin Sa'id al-Ajaly. Mereka yakin bahawa Allah berjasad dan wujud sebagai seorang lelaki.

Syiah Jinahiyah

Syiah kelompok ini dipimpin oleh Abdullah bin Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far Dzil Janahaini. Mereka berkeyakinan bahwa roh manusia dapat berpindah-pindah dan pada mulanya roh Allah adalah Nabi Adam.

Syiah Al-Bayaniyah

Iaitu kelompok Syiah pimpinan Bayan bin Sam'an at-Tamimi. Mereka berkeyakinan bahawa Allah sama seperti manusia.

Syiah Al-Manshuriyah

Iaitu kelompok Syiah pimpinan Abu Manshur al-Ajaly. Mereka berkeyakinan bahawa kenabian dan kerasulan tidak terputus selamanya.

Syiah Al-Ghamamiyah

Syiah Al-Ghamamiyah juga dikenali sebagai Syiah Ar-Rabi'iyah. Mereka yakin bahawa, Allah akan turun ke bumi setiap musim semi dalam keadaan terhalang oleh awan dan berputar-putar mengelilingi dunia kemudian naik ke langit lagi.

Syiah Al-Imamiyah

Iaitu kelompok Syiah yang menganggap bahawa kedudukan imam atau amir atau khalifah sama dengan nabi, mereka berhak untuk membuat ajaran atau syariat. Syiah inilah yang berkembang dan telah tersebar ke pelbagai negara, termasuk di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan lain-lain, lebih-lebih di Timur Tengah dan khususnya di Iran yang merupakan asal perkembangan Syiah Imamiyah.

Syiah At-Tafwidliyah

Iaitu kelompok Syiah yang beranggapan bahawa Allah menciptakan Nabi Muhammad saw kemudian memerintahkan-Nya menciptakan isinya.

Syiah Khattabiyah

Iaitu kelompok Syiah pimpinan Abu Khattab al-Asady. Mereka berkeyakinan bahawa para imam atau amir mereka adalah nabi.

Syiah Al-Ma'damariyah

Iaitu Syiah kelompok Al-Ma'mar. Mereka berkeyakinan bahwa Imam Ja'af ash-Shadiq adalah nabi.

Syiah Al-Ghurabiyah

Iaitu kelompok Syiah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW memunyai iras seperti Ali bin Abu Thalib, laksana burung gagak dengan burung gagak. Dan, pada saat Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Ali bin Abu Thalib salah alamat kepada Muhammad SAW kerana raut wajahnya yang sama, sehingga Jibril tidak dapat membezakannya, maka jadilah Nabi Muhammad saw. sebagai nabi yang seharusnya adalah Ali yang menjadi nabi.

Syiah Zubabiyah

Adalah kelompok Syiah bahagian Syiah Al-Ghurabiyah, hanya mereka mengatakan dan meyakini bahawa Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan kenabiannya bukan kerana Jibril salah ketika memberi wahyu, tetapi memang Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah sebagai nabi dan bukan Ali.

Syiah Adz-Dzammiyah

Iaitu kelompok Syiah yang selalu mencaci dan menghina Nabi Muhammad SAW, kerana menurut mereka yang berhak menjadi nabi adalah Ali bin Abu Thalib dan bukan Nabi Muhammad SAW.

Syiah Al-Itsniyaniyah

Kelompok Syiah ini termasuk Syiah Adz-Dzammiyah, bezanya Syiah ini menganggap bahawa Nabi Muhammad saw. adalah Tuhan dan bukan nabi.

Syiah Al-Khamsiyah

Iaitu kelompok Syiah bahagian Syiah Dzammiyah, mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abu Thalib, Fatimah, Hasan, dan Husein adalah Tuhan.

Syiah An-Nusairiyah

Iaitu kelompok Syiah yang berkeyakinan bahawa Allah menyerupai Ali bin Abu Thalib dan anak-anaknya.

Syiah Al-Ishaqiyah

Iaitu kelompok Syiah yang berkeyakinan bahwa roh Tuhan kepada Ali bin Abu Thalib, namun mereka berselisih faham, setelah Ali meninggal dunia roh Tuhan menyerupai siapa saja.

Syiah Al-Albaiyah

Iaitu kelompok Syiah pimpinan Al-Ba' bin Arwa' al-Asady. Mereka berkeyakinan bahawa amir atau imam mereka adalah Tuhan dan darjatnya sama dengan Tuhan dan bahkan lebih tinggi daripada nabi.

Syiah Ar-Razamiyah

Iaitu kelompok Syiah yang dipimpin oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah dan setelah meninggal digantikan oleh putranya, kemudian diganti oleh Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, kemudian diganti oleh putranya Abu Al-Manshur. Mereka berkeyakinan bahawa Allah menyerupai Abu Muslim, dan meyakini bahwa Abu Muslim tidak akan meninggal dunia selama-lamanya.

Syiah Al-Muqannaiyah

Iaitu kelompok Syiah yang dipimpin oleh Al-Muqanna'. Para pengikutnya meyakini bahwa Al-Muqanna' adalah Tuhan, setelah meninggalnya Al-Husain.

Sumber: Mengenal Aliran-Aliran Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya, Drs. Muhammad Sufyan Raji Abdullah, Lc

Buku Mengenal Aliran-Aliran Islam dan Ciri-Ciri Ajarannya oleh Drs. Muhammad Sufyan Raji Abdullah, Lc telah diterbitkan oleh penerbit LPPI Riyadhus Shalihin, Jln. Curug Cempaka Blok III, No. 97, Jatiwaringin, Pondok Gede, Telp. (021) 8618791, Jakarta) Al.islam.or.id

SUMBER

0 comments:

Post a Comment

Copyright @ 2013 Fahaman Terpesong.